RT Boxes at a Glance

Comparison of Technical Specifications

  RT Box CE RT Box 1  RT Box 2  RT Box 3 
处理单元 Xilinx Zynq Z-7030 ZU9EG 
  CPU核 2 x 1 GHz 4 x 1.5 GHz
模拟输入 通道数目 8 16 32
  解析度 16位同步采样
  电压范围 -10 ... 10 V
  -5 ...   5 V
  输入类型 差分
  最高采样率 2兆每秒 5兆每秒
  输入阻抗 1 MΩ, 24 pF
  插口类型 D-SUB 37针(公)
模拟输出 通道数目 16 32
  解析度 16位同步采样
  电压范围 -10 ... 10 V
    0 ... 10 V
  -5 ...   5 V
    0 ...   5 V
  最高采样率 2兆每秒 5兆每秒
  输出内阻 0 Ω
  最大驱动能力 10 mA
  插口类型 D-SUB 37针(母)
数字输入 通道数目 32 64
  逻辑电平 3.3 V(5 V兼容)
  插口类型 D-SUB 37针(公)
数字输出 通道数目 32 64
  逻辑电平 3.3 V
5 V
  插口类型 D-SUB 37针(母)
旋转变压器 输入/输出 –/– 1/1 2/2
  插口类型   D-SUB 9针(公/母)
I/O保护 短路 永久
  过压 -24 ... 24 V
通讯接口 千兆以太网 1 2
  SFP+互联接口
单路6.25千兆位每秒
4 8
  工业以太网 2 (EtherCAT)
  CAN总线 2
  RS 232/422/485 2
  USB A 2.0/3.0 1/– –/1
  液晶屏 1
存储 内置固态存储器 480 GB
  固件 SD卡
电源
(internal)
100 ... 240 Vac
50 ... 60 Hz
30 VA 50 VA 65 VA 100 VA
尺寸 长 x 宽 225 x 165 mm 310 x 250 mm
  55 mm 100 mm 145 mm
  重量 1.3 kg 3.1 kg 3.2 kg 3.9 kg